Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Polityka ta opisuje zasady, sposoby i cele przetwarzania danych osobowych w TCATS Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8. Dotyczy ona danych zbieranych poprzez naszą stronę www.tcats.pl oraz danych przesyłanych do nas drogą poczty elektronicznej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności gdyż korzystanie z naszej strony WWW, przesyłanie nam danych osobowych poprzez formularze, pliki ”cookies” oraz drogą poczty elektronicznej oznacza, że akceptują Państwo ustalenia w niej zawarte.

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, zgodnie z celem ich zbierania i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. Zapewniamy też, że stosowane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne są adekwatne do zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Gwarantujemy, że pozyskane przez nas dane osobowe nie są przez nas sprzedawane, przekazywane podmiotom spoza listy wskazanej w tej polityce oraz nie są przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Uprawnienia do przekazania danych osobowych.

Przekazując nam dane osobowe potwierdzacie Państwo, że posiadacie niezbędne pozwolenia i upoważnienia do ujawniania tych danych, które będą przetwarzane przez TCATS Group zgodnie z tą polityką.

3. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przekazywanych TCATS Group poprzez stronę www.tcats.pl lub drogą poczty elektronicznej na adresy pocztowe w domenie tcats.pl jest TCATS Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8, tel. +48 71 72 611 87. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz na stronie:
Formularz RODO

4. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.

TCATS Group przetwarza dane osobowe na podstawie:

1. Działań wynikających z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
RODO art. 6 ust. 1 lit. B
      Cele:

 • Realizacja usług świadczonych przez TCATS Group
 • Obsługa reklamacji, skarg i zgłoszeń
 • Realizacja obsługi technicznej.

2. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora. RODO art. 6 ust. 1 lit. F
       Cele:

 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego
 • Prowadzenie badan ankietowych, badań satysfakcji klienta, oceny czynności serwisowych
 • Informowania o wprowadzeniu zmian w sposobie lub zakresie realizacji usług
 • Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, dochodzenie roszczeń
 • Obsługa zapytań przekazywanych do TCATS Group nie powiązanych ze świadczeniem usług
 • Przekazywania informacji technicznych i organizacyjnych mogących poprawić bezpieczeństwo lub wiedzę klientów w zakresie usług realizowanych przez TCATS Group.

3. Działań wynikających z przepisów prawa. RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e
       Cele:

 • Realizacja obowiązków prawnych ciążących na TCATS Group

4. Zgody osoby, której dane dotyczą. RODO art. 6 ust. 1 lit. A
       Cele:

 • Przekazywanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej.

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

1. W niektórych sytuacjach TCATS Group może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to następujących grup odbiorców:

 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa (OVH)
 • firmy obsługująca mailingi i zasoby plikowe (Microsoft)
 • firmy, z którymi TCATS Group współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • operatorzy płatności,
 • organy publiczne.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez TCATS Group nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. W odniesieniu do dotyczących Cię danych osobowych przysługują Ci prawa:

 • Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania, chyba, że inne nadrzędne przepisy prawa ograniczają to prawo.
 • Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przeniesienia danych – polegające na tym, że na Twoje żądanie przekażemy wskazane dane innemu podmiotowi, w postaci, którą będzie mógł swobodnie przetwarzać.
 • Prawo do cofnięcia zgody marketingowej daje Ci możliwość wycofania w każdym momencie udzielonych wcześniej zgód. Jednak będzie to miało wpływ jedynie na przyszłe nasze działania.
 • Prawo do bycia zapomnianym, które na Twoje żądanie spowoduje, że wskazane lub wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z naszych systemów jednak tylko w przypadkach przewidzianych prawem
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Zasady bezpieczeństwa.

TCATS Group aby zapobiec naruszeniom w obszarze przetwarzania danych osobowych, wdrożyło odpowiednie środki organizacyjno-techniczne oraz ograniczyło do minimum liczbę osób uprawnionych do przetwarzania danych. Najważniejsze z wdrożonych środków technicznych to:

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji poprzez szyfrowanie. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Nasi pracownicy w odniesieniu do naszych systemów przetwarzania danych osobowych stosują wymuszona autentykacja wieloskładnikową, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Systemów.
 • Dyski naszych komputerów są szyfrowane.
 • We wszystkich wymagających tego systemach stosujemy oprogramowanie antywirusowe.
 • Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
 • Regularnie aktualizujemy wszelkie systemy oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

7. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis www.tcats.pl korzysta z plików „cookies”.
2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Waszych urządzeniach w zasobach przeglądarki internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. W ramach Serwisu mogą być stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

 • „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Waszym urządzeniu końcowym do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Stałe pliki „cookies” przechowywane są w Waszym urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Was.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w Waszym urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.

8. Logi Administratora.

Informacje o zachowaniu użytkowników w naszym serwisie oraz monitoring przepływu korespondencji mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz przechowywane w celach bezpieczeństwa.